Alphen aan den Rijn

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn is een gemeente die is aangesloten bij de Bethel Fellowship Nederland.

Welkom op de website van Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn

Voorheen Pinkstergemeente Bethel Tempel, sinds 16 April 2017 door hereniging met Pinkstergemeente De Open Deur, hebben de leden van de gemeenten gekozen voor de naam Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
Onze voorgangers Pastors David en Marijke Kok hebben na 39 jaar de gemeente gediend te hebben zich terug getrokken en zijn met emeritaat. Pastor Arie Kok blijft de gemeente dienen samen met het oudstenteam. Graag willen wij u kennis laten maken met onze gemeente. Wij nodigen u van harte uit om onze samenkomsten te bezoeken, zodat u kunt ervaren hoe wij ons geloof beleven. In Alphen aan den Rijn zijn er vele kerken te vinden, waarvan wij er één zijn.  Hieronder kunt u lezen waar we samenkomen, wie we zijn en wat onze visie is.Bent u op zoek naar God? Wilt u uw geloof met andere gelovigen delen? Kom dan gerust eens bij ons binnen .


ANBI gegevens

Voorganger: Pastor Arie Kok
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
Correspondentieadres: Preludeweg 50, 2402 HD Alphen aan den Rijn
Ontmoetingsadres: Rehoboth School
Anna van Burenlaan 24
2404GM Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-785723
E-mail: info@bethelfellowship.nl
Website: www.bethelfellowship.nl

Bankgegevens:
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn 
Rekeningnummer: NL13INGB0003801798 
KvK: 65825535
RSIN 856275888


Visie en Missie

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente te bouwen. Verkondiging van het Evangelie aan al de volken, aan alle culturen en nationaliteiten. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons midden te verwelkomen en met anderen te delen, als gemeente een oase te zijn voor een ieder die binnenkomt, delen in liefde, inspiratie, bemoediging, eerlijkheid, bewogenheid, elkaars lasten dragen in woord en daad.

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan de Rijn wil er alles aan doen, met hulp van de Heilige Geest,  om de haar toevertrouwde gelovigen te ondersteunen, te voorzien van geestelijk onderwijs en hen te begeleiden tot een volwassen levenswandel met God.  Liefde voor God, liefde voor elkaar en in liefde voor hen die nog buiten staan. Ontwikkeling van de individuele gelovige en ontdekken van gaven. Elkaar met respect te aanvaarden en ruimte te geven voor groei in geestelijkheid. Het is ieders verantwoording om de onderlinge band van liefde in stand te houden en te bevorderen.

Bovenstaande is gebaseerd op Matth.22:37-40 “Heb de Here uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en belangrijkste. Het tweede, daaraan gelijk, is ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten” en op Matth.28:19-20 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”

Zie ook:
Wie zijn wij
Betekenis logo


Vijf vaste doelen

We kennen vijf vaste doelen:

 • Aanbidding          (Eren)  “Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart”
 • Dienen                 (Dienstbaarheid)  “Hebt uw naaste lief, als uzelf”
 • Evangelisatie       (Bereiken)  “Gaat dan heen, en maak al de volken tot Mijn discipelen”
 • Gemeenschap      (Leden verbonden)  “Doopt hen”
 • Discipelschap      (Groei)  “Leert (onderwijs) hen alles te doen wat Ik u hebt gezegd”

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn wil haar doel bereiken door:

 • Gebed, geloof, woord, geest en gaven
 • Effectief eenvoudig leiderschap
 • Uitbundige lofprijs en aanbidding
 • Zorg te geven, inzet en geestelijke ontwikkeling
 • Discipelen maken en begeleiden naar volwassenheid
 • Ontdekken van gaven en dienstbetoon
 • Ontwikkeling en toerusting nieuwe leiders
 • Broederschap in Nederland bevorderen door seminars en ontmoetingsdagen 


Wat geloven wij?

Inleiding

Het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle bijbelse waarheden weer.
Ps. 119:105; Hebr. 4:12; Hebr. 5:11-6:3.

1 – God, Zijn wezen
Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, zijn Zoon, heeft Hij Zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.
Deut. 6:4; Rom. 1:19, 20; Jes. 42:8; Gen. 17:1; Hebr. 4:13; Lev. 11:45; 1 Tim. 2: 3,4; Rom. 9 en 11.

2 – Jezus Christus, Zijn persoon
Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.
Matt. 1: 20; 16:16; Kol. 1:15; Joh. 3:16; Luc. 1:35; Joh. 19:15, 16 en 30; Luc. 24:6; Hand. 1:9-11; Hebr. 10:12; Matt. 28:18.

3 – Jezus Christus, Zijn werk
Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij Wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.
Joh. 4:34; Luc. 4:18-21; Hand. 10:38; Rom. 5:11; Hebr. 9:12; 1 Joh. 2:2; Hebr. 5:9; Hand. 17:30 en 31; Rom. 1:4; Rom. 8:38-39; Joh. 5:24; 1 Joh. 2:1 en 2; Rom. 8:34; 1 Tim. 2:5-6; 2 Tim. 1:10; 2 Kor. 5:10; Op. 20:11-15.

4 – De Heilige Geest, Zijn persoon en werk
Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.
Gen. 1:2; Joh. 16:5-15; Joh. 6:63; Hand. 1:8; Tit. 3:4-7; Gal. 5:22; 1 Kor. 12:11; 1 Kor. 12:7; 1 Kor. 14:12.

5 – Openbaring en Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.
Rom. 15:4; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:20 en 21.

6 – De mens
Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.
Gen. 1:27-31; Gen. 3:6, 17-19; Rom. 5:12-14.

7 – Het reddingsplan van God
Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgota er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.
Joh. 19:30; Kol. 1:13,14; Joh. 1:12, 13; Joh. 3:16, 36; Jes. 53:5; Ef. 2:14-22.

8 – De Gemeente
Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren, Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.
Ef. 3:10-12; 1 Tim .3:15; Ef. 4:15,16; Hand. 1:8; 1 Kor. 12:13; Matt. 5:13-16; Matt. 7:18; 1 Tim. 3:1-15; Tit. 1:5-9; 1 Tim. 5:17-19; Ef. 4:11-16.

9 – De opdracht van de Gemeente
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.
Luc. 9:2; Hand. 20:24-27; Matt. 28:18-20; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26; Marc. 16:15-20 Joh. 14:12; Hand. 2:43; 3:6; 6:8.

10 – Doop en Avondmaal
Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok.
Matt. 3:13-17; Matt. 28:19; Hand. 22:16; Matt. 26:26-29; 1 Kor. 11:23-29.

11 – Doop in de Heilige Geest; Uitingen van de Geest
Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen.
Hand. 1:4,5; Hand. 2; 1 Kor. 12:1-11, 28-31; 1 Kor. 14; Ef. 5:18-21.

12 – Toekomstverwachting
Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.
Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan.
Matt. 24; Luc. 17:20-37; Joh. 5:28,29; 1.Kor. 15; 1 Tess. 4:13-18; Hebr. 9:27,28; Op. 3:10; 20:11-15; Op. 21.

Belijdenis en verenigen in eenheid

Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drie-enige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt.