Den Haag

Gemeente opgeheven per 1-1-2021 / Voorganger pastor Walter Eilbracht is overleden

Pinkstergemeente Bethel Den Haag is een gemeente die is aangesloten bij de Bethel Fellowship Nederland.

Welkom op de website van Pinkstergemeente Bethel Den Haag. Via deze site kunt u met ons kennismaken. Wilt u zelf meemaken hoe wij ons geloof samen vieren, bezoek dan eens een van onze samenkomsten. En wilt u meer informatie, neem dan gerust eens contact met ons op.
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven (Numeri 6:24-26) 


ANBI gegevens

Voorgangers: Pastor Walter en Pastor Linda Eilbracht  

Pinkstergemeente Bethel Den Haag
Correspondentieadres: Frans Halstraat 111  3351VD Papendrecht
Ontmoetingsadres: Het Geuzenhonk 
Kranenburgweg 92
2581 XS Den Haag
E-mail: amts.smit@caiway.nl

Bankgegevens:
Bethel Den Haag
IBAN: NL 53 INGB 000393270
Fiscaalnr.: 8200.91.467


Visie en Missie

Uitgangspunten

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord en Waarheid is. 
Wij geloven in de Heilige drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon – Jezus Christus, die voor ons gekruisigd is, waardoor wij bevrijd zijn van zonden- en God de Heilige Geest. Op basis van de Bijbel kennen wij niet de baby-/kinderdoop door besprenkeling. Baby’s worden in een feestelijke dienst opgedragen aan God. Pas vanaf de leeftijd dat iemand zelf bewust een keuze kan maken (dus vanaf ongeveer 12 jaar) kan hij/zij zich laten dopen met de waterdoop, dus door volledige onderdompeling. Wij “begraven dan ons oude leven en vangen een nieuw leven aan” met Jezus Christus, onze Redder, Bevrijder en Zaligmaker. 
Want “Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden” (Marcus 16:16). De doop met de Heilige Geest is de vervulling van de belofte die Jezus Christus deed bij zijn hemelvaart. Wij ervaren die vervulling door “spreken in tongen” (klanktaal).

Wat is ons doel? 

Doel: Markus 16:15 “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Dit is dé grote opdracht die Jezus geeft aan al Zijn volgelingen: het Evangelie, de blijde boodschap verkondigen in de woonplaats en ook verder weg. Met de kracht van de Heilige Geest willen wij deze opdracht in praktijk brengen. Gods Koninkrijk moet vol worden. 
Nieuwe gemeenten stichten en gemeenten opbouwen is de wil van God.

Pinkstergemeente Bethel Den Haag baseert haar visie op: Galaten 6 vers 2 “Draagt elkanders lasten, dan leeft u de wet van Christus na”. Wij hebben God en elkaar nodig. Niemand mag ooit denken dat hij/zij helemaal onafhankelijk is en zonder hulp van anderen kan. En andersom mag niemand het gevoel hebben dat het niet zijn/haar taak is anderen te helpen. Het Lichaam van Christus, de wereldse gemeente, werkt alleen goed als de leden samenwerken voor het gemeenschappelijke doel. Mensen die vinden dat ze het te druk hebben om anderen te helpen, hechten te veel waarde aan hun werk en te weinig aan hun medemens. Wij willen naar elkaar omkijken en dan niet alleen in de gemeente, maar ook vooral naar iedereen, die nog buiten de gemeente van Jezus Christus leeft. Maar ook naar ouderen en eenzamen, naar ál onze naasten. Dit is wat God ons vandaag opdraagt. God zegene u!

Middelen 

Het werk des Heren gebeurt uit liefde voor Hem, maar kost natuurlijk ook geld. Tienden: Wij verwijzen daarvoor naar de tienden op Bijbelse grondslag: “Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. “Beproef Mij toch hierin”, zegt de Heere van de legermachten, Maleachi 3: 10.

Giften 

Financiële giften kunt u storten op ons bankrekeningnummer. 

Zie ook:
Wie zijn wij
Gemeentelijke Activiteiten
Contactgegevens
Beleidsplan
Betekenis logo


Zending

Vanuit ons doel om het Evangelie te prediken ondersteunen wij verschillende zendingsprojecten, die per jaar worden aangewezen (zie jaarverslag). Vast zendingsdoel is het zendings- en kinderwerk van onze  zuster Saline Mamahit in Roemenië.