De Open Deur Wadenoijen

Pinkstergemeente “De Open Deur Wadenoijen” is een gemeente die is aangesloten bij de Bethel Fellowship Nederland.

Welkom op de website van Pinkstergemeente De Open Deur Wadenoijen (Gem.Tiel). 
Graag willen wij u kennis laten maken met onze gemeente. Wij nodigen u van harte uit om onze samenkomsten te bezoeken, zodat u kunt ervaren hoe wij ons geloof beleven. In Tiel en omgeving zijn er vele kerken te vinden, waarvan wij er één zijn.   Hieronder kunt u lezen waar we samenkomen, wie we zijn en wat onze visie is. Bent u op zoek naar God? Wilt u uw geloof met andere gelovigen delen? Kom dan gerust eens bij ons binnen 

ANBI gegevens

Voorganger: Pastor Arie A. Kok
Pinkstergemeente De Open Deur Wadenoijen

Ontmoetingsadres: Lingedijk 19, 4014 MB Wadenoijen Zondag 14.00 uur
Correspondentieadres: Stichting Kerkgenootschap De Open Deur
Preludeweg 50
2402 HD Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172-785723
E-mail: info@bethelfellowship.nl

Pastoraat: Br. Mingus en zr. Meta Alfons
Telefoon: 06-15843434

Bankgegevens:
Stichting Kerkgenootschap De Open Deur 
IBAN: NL03INGB0006956127 t.n.v. De Open Deur Wadenoijen
KvK: 238098084
RSIN 815630761

Visie en Missie

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep gelovigen uit Tiel en omgeving die wekelijks bijeenkomen tijdens erediensten waarin we de Schepper van hemel en aarde eren en Zijn Woord, de Bijbel samen lezen en bestuderen. Met hulp van de Heilige Geest willen wij de onderwijzing in het dagelijkse leven in praktijk brengen.
De BijbelBeloften, In, Jezus, Brengt, Eeuwig, Leven, verteld de mensen dat de Zoon van God, Jezus, is geboren op deze aarde om de mensen weer terug te brengen tot God, Zijn Vader. De kruisdood van Jezus bracht echte vrede tussen God en de mensen. Door het geloof in het offer van Jezus kunnen de mensen weer leven met God.

Bij welk kerkgenootschap horen wij?

Sinds het ontstaan van de Pinkstergemeente De Open Deur in November 1994 werkten wij samen in het kerkgenootschap van de Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland, welke mede is opgericht door Pastor Arie A. Kok in het jaar 1992. Het kerkgenootschap bestond al sinds het jaar 1960 waarin verschillende zelfstandige pinkstergemeenten- en evangeliegemeenten in Nederland samenwerken om het Evangelie te verkondigen en nieuwe gemeenten te vormen.  Deze gemeenten kenden hun oorsprong vanuit het voormalig Nederlands Indië.

Sinds 1 januari 2017 maakt Pinkstergemeente De Open Deur  deel uit van het landelijk kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland. De aangesloten pinkstergemeenten zijn Bethel Alphen aan den Rijn, Bethel Den Haag, Bethel Nijmegen, De Open Deur Wadenoijen. We onderhouden een warm contact onderling en organiseren landelijk fellowship diensten, seminars, ontmoetingsdagen en driedaagse vasten en bidden. Pastors en werkers worden onderling uitgewisseld voor spreekbeurten.  

Internationaal is zij verbonden aan de Bethel Fellowship International in Seattle Amerika en de Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) in Indonesië, een kerk- en zendingsgenootschap dat werkzaam is in vele landen. (In Amerika werkt de GPdI samen met de International Church of the Foursquare Gospel, de moederorganisatie van Rafaël Nederland).
Wij zijn dus onderdeel van de Bethel Fellowship Nederland en participeren in de Vriendenkring van Voorgangers maar werken ook samen met verschillende Pinkster en Volle Evangelie gemeenten verspreid over heel Nederland.Verschillende gastpredikers bezoeken regelmatig onze samenkomsten en wij onderhouden een warm contact met hen.

Vijf vaste doelen

We kennen vijf vaste doelen:

 • Aanbidding
 • Dienen
 • Evangelisatie
 • Gemeenschap
 • Discipelschap

Pinkstergemeente De Open Deur Wadenoijen wil haar doel bereiken door:

 • Gebed, geloof, woord, geest en gaven
 • Effectief eenvoudig leiderschap
 • Uitbundige lofprijs en aanbidding
 • Zorg te geven, inzet en geestelijke ontwikkeling 
 • Discipelen maken en begeleiden naar volwassenheid
 • Ontdekken van gaven en dienstbetoon
 • Ontwikkeling en toerusting nieuwe leiders
 • Broederschap in Nederland bevorderen door seminars en ontmoetingsdagen

Wat geloven wij?

Inleiding

Het Woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis die hierna volgt, vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie. Het gezag van deze belijdenis is echter ondergeschikt aan dat van de Bijbel en deze belijdenis geeft ook niet alle bijbelse waarheden weer.
Ps. 119:105; Hebr. 4:12; Hebr. 5:11-6:3.

1 – God, Zijn wezen
Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. Hij heeft zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. De Bijbel doet Hem, JHWH, kennen als de Almachtige, de Alwetende en de Heilige God, ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten. Door zijn handelen met zijn volk, het bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, zijn Zoon, heeft Hij Zich bovenal doen kennen als de Verlosser, die wil dat alle mensen behouden worden.
Deut. 6:4; Rom. 1:19, 20; Jes. 42:8; Gen. 17:1; Hebr. 4:13; Lev. 11:45; 1 Tim. 2: 3,4; Rom. 9 en 11.

2 – Jezus Christus, Zijn persoon
Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.
Matt. 1: 20; 16:16; Kol. 1:15; Joh. 3:16; Luc. 1:35; Joh. 19:15, 16 en 30; Luc. 24:6; Hand. 1:9-11; Hebr. 10:12; Matt. 28:18.

3 – Jezus Christus, Zijn werk
Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekend maakte en het Koninkrijk van God verkondigde. Door zijn lijden en sterven aan het kruis heeft Hij voor ieder die in Hem gelooft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Zijn opstanding is het bewijs van deze verzoening en de verzekering dat wij met Hem zullen leven in eeuwigheid. Opgevaren naar de hemel is Hij daar onze voorspraak bij de Vader, bij Wie Hij ook voor alle gelovigen bidt en pleit. Hij zal terugkomen in heerlijkheid om de levenden en de doden te oordelen.
Joh. 4:34; Luc. 4:18-21; Hand. 10:38; Rom. 5:11; Hebr. 9:12; 1 Joh. 2:2; Hebr. 5:9; Hand. 17:30 en 31; Rom. 1:4; Rom. 8:38-39; Joh. 5:24; 1 Joh. 2:1 en 2; Rom. 8:34; 1 Tim. 2:5-6; 2 Tim. 1:10; 2 Kor. 5:10; Op. 20:11-15.

4 – De Heilige Geest, Zijn persoon en werk
Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.
Gen. 1:2; Joh. 16:5-15; Joh. 6:63; Hand. 1:8; Tit. 3:4-7; Gal. 5:22; 1 Kor. 12:11; 1 Kor. 12:7; 1 Kor. 14:12.

5 – Openbaring en Heilige Schrift
Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.
Rom. 15:4; 2 Tim. 3:16; 2 Petr. 1:20 en 21.

6 – De mens
Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.
Gen. 1:27-31; Gen. 3:6, 17-19; Rom. 5:12-14.

7 – Het reddingsplan van God
Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgota er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.
Joh. 19:30; Kol. 1:13,14; Joh. 1:12, 13; Joh. 3:16, 36; Jes. 53:5; Ef. 2:14-22.

8 – De Gemeente
Wij geloven dat de Gemeente de gemeenschap is waardoor God zijn heilswerk onder leiding van Christus als Hoofd en door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren, Iedere wedergeboren gelovige maakt deel uit van deze universele gemeente. De plaatselijke gemeente is een zichtbare uiting hiervan. Door de dienst van oudsten, diakenen en de bedieningen, die God daartoe geeft, worden de gelovigen toegerust tot dienstbetoon aan God, aan de wereld en aan elkaar. Iedere gelovige behoort zich in een plaatselijke gemeente te voegen.
Ef. 3:10-12; 1 Tim .3:15; Ef. 4:15,16; Hand. 1:8; 1 Kor. 12:13; Matt. 5:13-16; Matt. 7:18; 1 Tim. 3:1-15; Tit. 1:5-9; 1 Tim. 5:17-19; Ef. 4:11-16.

9 – De opdracht van de Gemeente
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten.
Luc. 9:2; Hand. 20:24-27; Matt. 28:18-20; Rom. 1:5; Rom. 15:18; Rom. 16:26; Marc. 16:15-20 Joh. 14:12; Hand. 2:43; 3:6; 6:8.

10 – Doop en Avondmaal
Wij geloven dat de Doop door onderdompeling in water een getuigenis is van met Christus gestorven en opgewekt te zijn tot een nieuw leven. Allen die hun zonden belijden en geloven in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, behoren in gehoorzaamheid aan zijn bevel gedoopt te worden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Wij geloven dat het Heilig Avondmaal een uitbeelding is van ons deelhebben aan het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus en een verkondiging is van zijn dood, totdat Hij komt. De gelovigen nemen na zelfonderzoek deel aan het eten van het brood en het drinken van de vrucht van de wijnstok.
Matt. 3:13-17; Matt. 28:19; Hand. 22:16; Matt. 26:26-29; 1 Kor. 11:23-29.

11 – Doop in de Heilige Geest; Uitingen van de Geest
Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het spreken in nieuwe tongen, zoals de Geest deze geeft uit te spreken en ook door het functioneren van andere geestesgaven in de levens van de gelovigen.
Hand. 1:4,5; Hand. 2; 1 Kor. 12:1-11, 28-31; 1 Kor. 14; Ef. 5:18-21.

12 – Toekomstverwachting
Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.
Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.
Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden. Dat oordeel houdt in eeuwig leven en heerlijkheid voor hen die Jezus als Verlosser en Heer tot hun heil zijn blijven verwachten en eeuwige verlorenheid voor hen die dat niet hebben gedaan.
Matt. 24; Luc. 17:20-37; Joh. 5:28,29; 1.Kor. 15; 1 Tess. 4:13-18; Hebr. 9:27,28; Op. 3:10; 20:11-15; Op. 21.

Belijdenis en verenigen in eenheid

Op deze belijdenis willen we ons verenigen om samen volk van God te zijn en samen Hem te dienen. Deze belijdenis is opgesteld met de bede dat de waarheid ervan brede erkenning zal vinden en zo tot eenheid mag strekken. Dit alles tot eer van de drie-enige God, de Vader, Schepper van hemel en aarde, en Jezus het hoofd van de gemeente en de Heilige Geest, de Trooster die tot de volle waarheid leidt.

Zie ook:

Geschiedenis
Autobiografie Pastor Arie Kok
Betekenis logo
Zending en vluchtelingenhulp

Financieel 

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de zogenaamde tienden (financiële bijdragen van de gemeenteleden) en overige baten, bestaande uit giften/legaten  en collecte opbrengsten. Deze geldmiddelen worden aangewend voor het functioneren van de eigen gemeente, maar ook voor het uitvoeren en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en voor ondersteuning van goede doelen. Voor de begroting en verantwoording van de financiële middelen wordt verwezen naar de onderzijde van deze pagina.

Doel Stichting Kerkgenootschap  De Open Deur

Het doel van de Stichting is het geven van financiële steun/beheer en geestelijke steun/advies met betrekking tot de pinkstergemeenten De Open Deur Alphen aan den Rijn en Wadenoijen (Tiel), en ook in andere plaatsen in Nederland. De gemeenten trachten haar doelen te bereiken door het houden van erediensten, toerusten van gemeenteleden, verlenen van pastorale- en diaconale zorg, het verspreiden van de evangelische boodschap, een gemeenschap te vormen naar Bijbelse vormgeving en een duidelijke plaats in de Nederlandse samenleving in te nemen.