Visie en Missie

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente te bouwen. Verkondiging van het Evangelie aan al de volken, aan alle culturen en nationaliteiten. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons midden te verwelkomen en met anderen te delen, als gemeente een oase te zijn voor een ieder die binnenkomt, delen in liefde, inspiratie, bemoediging, eerlijkheid, bewogenheid, elkaars lasten dragen in woord en daad.

De Bethel Fellowship Nederland wil er alles aan doen, met hulp van de Heilige Geest,  om de haar toevertrouwde gelovigen te ondersteunen, te voorzien van geestelijk onderwijs en hen te begeleiden tot een volwassen levenswandel met God.  Liefde voor God, liefde voor elkaar en in liefde voor hen die nog buiten staan. Ontwikkeling van de individuele gelovige en ontdekken van gaven. Elkaar met respect te aanvaarden en ruimte te geven voor groei in geestelijkheid. Het is ieders verantwoording om de onderlinge band van liefde in stand te houden en te bevorderen.

Bovenstaande is gebaseerd op Matth.22:37-40 “Heb de Here uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en belangrijkste. Het tweede, daaraan gelijk, is ‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten” en op Matth.28:19-20 “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”