Beleidsplan Pinkstergemeente Bethel Den Haag

Inleiding
Pinkstergemeente Bethel Den Haag is een zelfstandige pinkstergemeente die is aangesloten bij de Bethel Fellowship Nederland. In dit beleidsplan is weergegeven wat de visie is van de gemeente.
Ook is nader uitgewerkt wat de doelstelling van de gemeente is en hoe zal worden geprobeerd die doelstelling en visie te concretiseren.
De gemeente heeft als ‘lijfspreuk’ de tekst uit Galaten 6 vers 2: Draagt elkanders lasten.
Visie – richting

Doelstelling en geloof

De gemeente stelt zich ten doel op Bijbelse grondslag haar Godsdienst te beoefenen en te bevorderen in het geloof dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en beleving.
Het geloof dat zij belijdt is gebaseerd op het Volle Evangelie, de Bijbel in al zijn volheid en houdt het volgende in:

a. het geloof in de Goddelijke Drie-eenheid; in een God, eeuwig bestaand in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest;
b. het geloof in de doop met de Heilige Geest, met als bewijs het spreken in tongen, beschreven in het boek Handelingen, hoofdstuk 2 vers 4 voor alle gelovigen die Hem erom vragen;
c. dat God Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet zal sterven, maar voor altijd zal leven (Johannes 3 vers 16);
d. dat de reiniging van alle zonden alleen maar mogelijk is door bekering op grond van het geloof in het kostbaar bloed van Christus, gestorven aan het kruis van Golgotha;
e. dat wedergeboorte, geboren te zijn uit water en geest, noodzakelijk is voor persoonlijke redding;
f. dat de gemeente het lichaam van Christus is, met als doel zijn opdracht te vervullen tot redding van zielen.


Zij gelooft daarom in:
1. de Godheid van onze Here Jezus Christus, Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke                            opstanding uit de doden, Zijn verhoging aan de rechterhand van God de vader,       Zijn toekomstige wederkomst in kracht en heerlijkheid, om voor eeuwig bij Zijn verlosten te zijn;
2. de waterdoop door onderdompeling, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, welke is de Here Jezus Christus;
3. de Heilige kracht van de Heilige Geest, die inwoning heeft gemaakt in de gelovige christen en ons in staat stelt heilig te leven;
4. het wonder van genezing, het antwoord op het gelovig gebed, door het verzoenend sterven van Christus aan het kruis;
5. het geloof en de verwachting van de Enige Hoop, de eeuwige redding van de gemeente;
6. de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de eersten om eeuwig te leven, de laatsten om voor eeuwig straf te ondergaan.


Plannen en doelen
De gemeente streeft ernaar haar doel te bereiken:
1. door het houden van Erediensten, Bidstonden en het geven van Bijbelstudies, welke studies allereerst gemeentelijk worden gehouden om iedereen te onderwijzen in de Grondwaarheden van de Bijbel;
2. door landelijke samenwerking met gemeenten die eveneens op basis van de Bijbel en het Woord van God hun geloof belijden;
3. door het evangeliseren en/of verspreiden van geestelijke lectuur;
4. door in gevallen van geestelijke nood in de ruimste zin des woords waar mogelijk, daadwerkelijk hulp te verlenen;

Elke zondag wordt een eredienst gehouden, die begint om 10.00 uur in het gebouw Het Geuzenhonk, Kranenburgweg 92, 2581 XS Den Haag

Voorafgaand daaraan wordt een korte bidstond gehouden en na afloop een gezamenlijke ‘fellowship’ met koffie en thee.

De ene week op dinsdag (om 10.45 uur bij een gemeentelid thuis) en de andere week op donderdag (om 19.30 uur bij een gemeentelid thuis) worden verder algemene bidstonden gehouden.

Bijbelstudies worden twee keer per maand gehouden op de laatste donderdag en op de derde dinsdag, tezamen met de zustergemeente in Alphen a/d Rijn.

Middelen & organisatie

Gebouw
De gemeente huurt het gebouw Het Geuzenhonk, Kranenburgweg 92, 2581 XS Den Haag .

Financiën
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit de zogenaamde tienden (financiële bijdragen van de gemeenteleden) en overige baten, bestaande uit giften en collecteopbrengsten. Deze geldmiddelen worden aangewend voor het functioneren van de eigen gemeente, maar ook voor het uitvoeren en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en voor ondersteuning van goede doelen, bij voorkeur op kerkelijke grondslag.
Voor de begroting en verantwoording van de financiële middelen wordt naar elders op deze website verwezen.

Organisatie
De gemeente heeft een hoofdbestuur voor algemene en zakelijke aangelegenheden en een oudstenoverleg voor met name de geestelijke zaken.
Daarnaast is er een dagelijks bestuur.

Het hoofdbestuur, bestaande uit de pastor/voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris,penningmeester en plaatsvervangend penningmeester, oudsten en diakenen, vergadert drie- tot viermaal per jaar. 

Het oudstenoverleg bestaat uit de pastor/voorzitter en de oudsten en diakenen en vergadert vijf tot zes keer per jaar.

Het dagelijks bestuur, gevormd door de pastor/voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vergadert naar behoefte of noodzaak.

Eenmaal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats en ook af en toe een vergadering met de leden met een speciale taak (ten behoeve van de kinderdienst, de muziekgroep, de huishoudelijke dienst), de zogenaamde werkersvergadering.
PG Bethel Den Haag is een pinkstergemeente die onder de koepel van de Bethel Fellowship Nederland intensief samenwerkt met de zustergemeenten in Alphen aan den Rijn en Nijmegen.